درگاه اینترنتی آژانس تشویق سرمایه گذاری خارجی ایران


Iran Investment Promotion Agency (IIPA)
Foregin Investors
پایگاه اینترنتی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران


Organization for Investment Economic and Technical Assistance of Iran (OIETAI)
Local Investors
دی ان ان