fa-IRen-US
جستجو
پنجشنبه, 07 مرداد,1400
Menu

تامین منابع مالی خارجی

نحوه ایجاد خط اعتباری و فرآیند تامین مالی

خطوط اعتباری

اعتباراتی است که با حمایت دولتها و از طریق بانک ها به منظور توسعه صادرات  کالا و خدمات تولیدی به دیگر کشورها در قالب قرارداد های مشخص اعطا میگردد.

 

نحوه ایجاد خط اعتباری

 • شناسایی اعتباردهندگان توسط بانک مرکزی
 • ارسال پیش نویس موافقتنامه مالی مشتمل بر شرایط و ضوابط اعطای وام و ضمانتنامه از سوی اعتبار دهنده به بانک مرکزی
 • انجام مذاکره در خصوص مفاد موافقتنامه مالی و ضمانتنامه توسط بانک مرکزی و سازمان متبوع و اعتبار دهنده
 • نهایی نمودن استاد فوق و امضای موافقتنامه مالی بین سیستم بانکی کشور و اعتبار دهنده خارجی
 • مذاکره  و نهایی نمودن مفاد ضمانتنامه بین دو طرف یادشده
 •  ارسال اصل موافقتنامه امضاء شده توسط بانک مرکزی به سازمان متبوع
 • اخذ مصوبه هیات وزیران برای صدور ضمانتنامه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی
 • صدور ضمانتنامه توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
 • ارسال ضمانتنامه به اعتبار دهنده جهت تایید و عودت آن
 • اعلام به دستگاه های اجرایی برای استفاده از منابع مالی خارجی

 

اعتبار دهندگان مالی خارجی

 • بانکهای تجاری خارجی
 •  موسسات بیمه صادراتی
 • بانکهای توسعه ای ( بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی، اکو، ... )
 • دولتها و موسسات ارائه دهنده کمکهای توسعه ای

 

فرایند اجرایی تامین مالی خارجی

 • معرفی طرح توسط مجری طرح
 • اعلام اولویت دار بودن طرح توسط دستگاه متقاضی به وزارت امو راقتصادی و دارایی
 • تدارک اسناد و مدارک مورد نیاز توسط مجری
 • تهیه گزارش امکان سنجی توسط مجری
 • انعقاد قرارداد تجاری با فروشنده خارجی توسط مجری
 • پذیرش اولیه عاملیت بانکی توسط بانک عامل
 • معرفی طرح به بانک تجاری ایرانی توسط سازمان سرمایه گذاری
 • اخذ وثایق بانکی در طرحهای غیر دولتی از مجری توسط بانک عامل
 • اخذ مجوزهای شورای اقتصاد و ماده 62  توسط مجری از سازمان برنامه و بودجه
 • تصویب طرح در ارکان اعتباری بانک عامل وو پذیرش قطعی عاملیت بانکی
 • تصویب اعتبار توسط تامین مالی کننده خارجی
 • معرفی طرح به اعتبار دهنده خارجی توسط بانک عامل
 • انعقاد قرارداد مالی بین بانک عامل طرح و اعتبار دهنده خارجی
 • صدور ضمانتنامه دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • گشایش اعتبار اسنادی  غیر فعال توسط بانک عامل طرح
 • ارائه مبلغ پیش پرداخت توسط مجری طرح به بانک عامل
 • صدور گواهی مسدودی ارزی توسط بانک مرکزی
 • اعتبار گشایش اسنادی قطعی توسط بانک عامل
 • حمل کالا وفق مفاد پروفورما

 

دستگاههای ذیربط داخلی در انعقاد خط اعتباری  و استفاده از منابع مالی خارجی

 • سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی و فنی ایران( به نیابت از وزارت امور اقتصادی و دارایی)
 • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • سازمان برنامه و بودجه
 • بانکهای عامل
 • وزارتخانه ذیربط
 •  

وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی در استفاده از خط اعتباري

 • تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور  ( ماده یک قانون تشکیل وزارت اقتصاد مصوب 1383)
 • تحصیل وامها و اعتبارات و امضاء قراردادها و موافقتنامه های مربوطه (ماده 25 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351)
 • انجام مذاکرات مربوط به تحصیل وام و یا اعتبار  (تبصره 2 ماده 25 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351)
 • بازپرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و کارمزد و سایز هزینه های بانکی و غیر بانکی مربوط به اخذ وام  ( بازپرداخت اقساط ماده 31 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351
 • صدور تضامین دولتی  ( تبصره 3 قانون بودجه سال 1397 و مصوبه شماره 1402064/ت 53528 هـ  مورخ  14/11/1396 هیات وزیران
 • انجام وظایف مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه اخذ وام در سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران متمرکز است.

انتخابگر پوسته

دی ان ان